Ποια προϊόντα της Apple επισκευάζετε;

Επισκευάζουμε όλα τα προϊόντα της Apple. Μεταξύ άλλων: iPhone, iPad, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro.

Συνεργάζεστε με την Apple;

Οι άνθρωποί μας είναι πιστοποιημένοι από την Apple και έχουν εμπειρία ως εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί, το οποίο σημαίνει ότι έχουν εργαστεί στο παρελθόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Apple. Παρ’όλ’αυτά, το milaraki service δεν σχετίζεται επίσημα με την Apple (προς το παρόν).

Παρέχετε εγγύηση για τις επισκευές σας;

Ναι.

Οι αναβαθμίσεις που προσφέρετε είναι εγκεκριμένες από την Apple;

Όχι. Η Apple ως κλειστή εταιρεία, χρησιμοποιεί μόνο τα δικά της ανταλλακτικά,τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις διαφέρουν ελάχιστα ή καθόλου από αυτά του κοινού εμπορίου. Οι λύσεις που επιλέγουμε, σε συνεννόηση με εσάς, είναι δοκιμασμένες και ελεγμένες.

 

 

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους:

Για την περιήγηση στον διαδικτυακό ιστότοπο service.milaraki.com καθώς και χρήση των υπηρεσιών της σελίδας ή της σειράς επισκευών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου στο σύνολο της. Εάν δεν συμφωνείτε έστω και σε ένα μικρό μέρος, παρακαλούμε αποχωρήστε από την ιστοσελίδα μας.

Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, ή των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

 

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή/ ή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

  • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη.
  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων.
  • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρείας.

Ο χρήστης/ επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Όροι χρήσης επισκευών και εγγύησεις

Με την αποστολή της συσκευής σας προς έλεγχο ή επισκευή αυτομάτως συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους όρους επισκευών που αναφέρονται παρακάτω.

Το Μilaraki Service σας ενημερώνει για την βλάβη και το κόστος επισκευής μετά την παραλαβή της προς επισκευή συσκευής, είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε μέσω κούριερ. Μετά την ενημέρωση σας και ενόσω αναμένεται η έγκριση-εντολή σας για την προς επισκευή συσκευή, η συσκευή παραμένει στον χώρο μας. Mε το πέρας συνολικά των 60 ημερών από την ενημέρωση σας περί ολοκλήρωσης της επισκευής, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παραμονής των επισκευασμένων συσκευών στις εγκαταστάσεις της εταιρειας δεν δίναται να ξεπερνά τους 3 μήνες. Μετα το ανωτέρω διάστημα των 3 μηνών η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για περαιτέρω φύλαξη, αντιθέτως δε, δύναται να καταστρέψει ή ανακυκλώσει αυτό ελεύθερα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ασύμφορη την επισκευή του προϊόντος, μετά από τον έλεγχο που έχει γίνει (μη χορήγηση έγκρισης / εντολής επισκευής) θα επιβαρύνεται με ελάχιστη χρέωση 20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον έλεγχο της υπό επισκευής συσκευής.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων της συσκευής. Ως εκ τούτου ο πελάτης υποχρεούται στην, προ της πρώτης παράδοσης της συσκευής και με δική του ευθύνη, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας   όλων των δεδομένων που περιέχονται στη συσκευή. Συνίσταται επίσης η, προ της παράδοσης της προς επισκευή συσκευής, διαγραφή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών από αυτή.

Για επισκευές hardware, παρέχεται εγγύηση 3 μηνών, η οποία αφορά αποκλειστικά την επισκευασθείσα βλάβη της συσκευής, καθώς επίσης και εγγύηση 6 μηνών, που αφορά την τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών σε αυτή.

Η εγγύηση επισκευής καλύπτει ΜΟΝΟ τα μέρος ή τα μέρη που αντικαταστάθηκαν ή επισκευαστηκαν.

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει μεταγενέστερες βλάβες, δηλαδή βλάβες που εμφανίστηκαν μετά την παραλαβή της συσκευής, οι οποίες προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, παράλειψη τήρησης οδηγιών, χτύπημα, πτώση, εσφαλμένη σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, συνθήκες συντήρησης της συσκευής, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (βροχή, έκθεση σε ήλιο), σπασίματα ή γρατζουνιές, ακατάλληλη μεταφορά, ελαττωματική τροφοδοσία. Επίσης η εγγύηση παύει να ισχύει αν υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης ή απόπειρας επισκευής της συσκευής από άτομο εκτός της εταιρείας.

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, η εταιρεία απαλλάσσεται κάθε ευθύνης.

Η μεταφορά της συσκευής από και προς την εταιρεία μας γίνεται με ευθύνη του πελάτη, ο οποίος και επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχών έξοδων αποστολής.